Melaginga dinastija, apdovanojusi Europą mečetėmis, vahabizmu, burkomis ir terorizmu

Algimantas Lebionka
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

https://1.bp.blogspot.com/-l6z4lWxU0TM/WYcvr266ggI/AAAAAAAAFG8/kVzi8W1ERHwaePebiIP6EqZhBA8D5712QCLcBGAs/s1600/xeqcrvoj5168-1024x577.jpg

Iš kur atsirado Vahabizmas? Sauditų dinastija. 

Saudų dinastija slepia savo žydišką kilmę, rašo Muhammad Salaam straipsnyje, kuris skelbiamas portale The millenum report.

Šią medžiagą straipsnio autoriui pateikė Mohammad Sakher, kuris buvo nužudytas Saudų režimo įsakymu už šias išvadas: 1. Ar priklauso Saudai genčiai Anza ben Wa’el kaip jie tvirtina? 2. Ar iš tikrųjų islamas yra jų religija? 3. Ar jie tikrai arabiškos kilmės?

Sekantys faktai atmes visus tvirtinimus Saudų šeimos ir paneigs visus melagingus pareiškimus padarytus tų, kas pardavė savo sąžinę šiai šeimai falsifikuodamas ir interpoliuodamas Saudų šeimos realią istoriją; aš turiu omenyje žurnalistus ir istorikus, kurie, dėl laikinų finansinių apdovanojimų, sukūrė šios šeimos geneologiją, kad mūsų didysis Pranašas Mohamedas (taika jam), nurodydami į tai, kad Sauditai yra vietininkai mūsų Aukščiausiojo Alacho Žemėje. Pilnai suprantama, kad šitas melas turi patvirtinti ir pateisinti Saudo Arabijos nusikaltimus ir žiaurumus, kad stabilizuoti savo sostą ir ramstyti jų despotišką režimą, kraštutinai diktatorišką ir pilnai atmestą mūsų didžiojo Islamo tikėjimo.

Karalystė prakeikta mūsų Islamo religijos, Šventojo Korano, nes tai primesta vieno žmogaus valdžios ir jo šeimos narių, kad engti tautą ir slopinti kitus balsus „opozicijos“ karaliaus despotizmu ir diktatoriškais įstatymais. Taip karaliai smerkiami Šventojo Korano šiose eilėse: „karaliai, kada įeina į gyvenvietę, sugriauna ją ir padaro šlovingus jos žmones niekšais. Taip jie elgiasi (27-34)

Nepaisant to, Saudų šeima ignoruoja šias Korano eiles, ir melagingai tvirtina, kad jie šventai tiki į Koraną, tuo metu kai iš tikrųjų jie skelbia griežtus įsakymus, draudžiančius šias Korano eiles, ir melagingai teigia, kad Šventai tiki į Koraną, tuo metu jie leidžia griežtus įsakymus, dradžiančius skaityti šias Korano eiles per radiją ir televiziją. Tuo pačiu metu, šias eiles griežtai uždraudė skelbti bet kokiame žurnale, nes jų skaitymas veikia į jų Didenybę!

Kas tokie Sauditai? Iš kur jie ten atsirado? Ir koks jų galutinis tikslas?

Ibn Saudų šeimos nariai puikiai supranta, kad viso pasaulio musulmonai žino apie jų žydišką kilmę. Musulmonams žinomi visi jų kruvini praeities nusikaltimai ir šiandieninis despotiškas negailestingumas. Šiuo metu jie visaip bando nuslėpti savo žydišką kilmę ir prisidengdami islamo religija išgalvotą savo geneologiją, bandydami atvesti ją iki mūsų brangiausiojo pranašo Muchamedo (taika jam ir palaima). (...)

851 metais A.H. (pagal Hidžrą) grupė žmonių iš šeimos Al Masaleekh prieš, iš genties Anza, suruošia karavaną pirkti grūdų (kviečių) ir kitų maisto produktų Irake ir transportavimui jų į Najd. Karavano vadovu buvo žmogus vardu Sahmi Bin Hathlool. Karavanas atvyko į Basrą, kur pirkliai nuvyko pas grūdų pardavėją, žydą vardu Mordakhai bin Ibrahim bin Moshe. Derybų metu žydas jų paklausė: „Iš kur jūs?“. Jie atsakė iš genties Anza ir iš šeimos Al Masaleekh“. Tai išgirdęs, žydas karštai apkabino kiekvieną atvykėlį, sakydamas, kad jis irgi iš šeimos Al Masaleekh, bet jis gyvena Basroje dėl kivirčo jo tėvo su kai kuriais Anza genties nariais.

Po to, kai jis papasakojo jo sugalvotą istoriją, jis įsakė savo tarnams pakrauti ant kupranugarių prekes su maisto produktais žymiai didesniu kiekiu; šis poelgis pasirodė tiek dosnus, kad šeimos Al Masaleekh nariai buvo labai nustebinti ir juos apėmė pasididžiavimas dėl jų gentainio, sugebėjusio Irake tapti sėkmingu prekeiviu; jie patikėjo kiekvienu jo žodžiu ir sutiko su juo, nes jis buvo labai turtingas grūdų pirklys, ko jiems tai trūko (taip žydas ėmė save vadinti atstovu arabų šeimos Al Masaleekh).

Kai karavanas buvo suruoštas išvykimui, žydas paprašė jį paimti kartu, nes jis labai nori aplankyti savo tėvynę Najd. Išgirdę jo prašymą karavano pirkliai su džiaugsmu sutiko jį pasiimti su savim.

Tokiu būdu, žydas paslapčia pasiekė Najd. Najde per savo šalininkus, kuriuos jis pateikinėjo kaip savo gimines, jis stropiai propagavo pats save. Bet, nelauktai, jis susidūrė su priešprieša šalininkų musulmonų vietovės al-Kasim vietovės pamokslininko šeicho Saleh Salman Abdullah Al Tamimi.

Žydas (tikrasis ibn Saudų šeimos pradininkas) pamokslavo teritorijose Najd, Jemen, ir Hijaz,

išvykdamas iš Qaseem į Al Ihsa, kelyje netoli Al-Qateef jis pakeitė savo vardą (Mordakhai) į Markan bin Dir’iya ir išgalvojo istorijas apie skydą mūsų pranašo Mohamedo, apie tai, kad „šis skydas“ jis buvo gautas kaip trofėjus pas arabą stabmeldį kautynių prie Uhud tarp arabų stabmeldžių ir musulmonų. Jis sakė, kad „ šitas skydas buvo parduotas arabo stabmeldžio judėjų genčiai Banu Kuneika, kurie saugojo jį kaip brangenybę“. Palaipsniui, pasakodamas beduinams panašius pasakojimus paaiukštino judėjų genties autoritetą, kaip gana įtakingą. Jis nutarė visam laikui apsigyventi Dirijos mieste vietovėje al-Katif, kuria jis numatė kai pagrindą, placdarmą Arabijos valstybės sukūrimui.

Šių tokių ambicingų sumanymų pasiekimui jis stipriai suartėjo su beduinais ir galiausiais jis pasiskelbė valdovu!

Tuo pačiu metu gentis Ažaman sąjungoje su gentimi Banu Halid supratę jo esmę ir tai, kad klastingas planas sukurtas šio žydo ima duoti rezultatus nutarė jį sunaikinti. Jie užpuolė jo miestą ir užėmė jį, bet nepajėgė sugauti žydo, pasislėpusio nuo priešų.

Šis sauditų žydiškas prosenelis, Mordachėjus, pasislėpė fermoje, kuri tuo metu vadinosi al-Melibed-Usaibabliz, dabartinis šios vietovės pavadinimas – ar-Riadas. 

Jis paprašė prieglobsčio pas šios žemės šeimininką. Šeimininkas buvo labai vaišingas žmogus ir leido judėjui pasilikti. Nepraėjo ir mėnuo, kaip žydas užmušė visus šeimininko šeimos narius, nuslėpęs savo nusikaltimo pėdsakus ir parodęs taip, neva vagys, prasiskverbę čia, sunaikino šeimą. Po to jis paskelbė, kad pirko šias žemes iki mirties buvusio savininko ir liko ten gyventi. Jis pakeitė vietovės pavadinimą, duodamas jai pavadinimą – ad-Darija, taip kaip ir tą vietovę, kurią jis prarado.

Šitas žydiškas prosenelis (Mordachėjus) dinastijos ibn Saudo savo aukų žemėse pastatė svečių namus vardu „Madafa“ ir surinko aplink save grupę savo pakalikų, veidmainių žmonių, kurie ėmė atkakliai kalbėti, kad jis yra arabų vadovas. Pats judėjas ėmė megzti suokalbius prieš šeichą Salichą Salman Abdula at-Tamini, savo tikrą priešą, kuris vėliau buvo nužudytas az-Zalafi mečetėje.

Po to jis pasijautė saugus ir padarė ad-Diriją savo nuolatine gyvenimo vieta. Jis turėjo labai daug žmonų, kurios jam dovanojo milžinišką skaičių vaikų. Visiems savo vaikams jis davė arabiškus vardus. 

Nuo to laiko, skaičius jo ainių išaugo, kas leido sukurti Sauditų gentį, einančią jo pėdomis ir kontroliuojančią arabų gentis ir šeimas. Jie negailestingai atiminėjo žemės ūkio žemes, o kai kuriuos šalindavo fiziškai. Jie panaudojo visas apgaulės rūšis, žiaurumo siekdami savo tikslų, jie siūlė savo moteris, pinigus, kad pritraukti į savo pusę kaip galima daugiau žmonių. Ypač jie stengėsi su istorikais ir rašytojais, kad visiems laikams užtamsinti savo judėjišką kilmę ir surišti ją su tikromis arabų gentimis Rabia, Anza ir al-Masalech.

Vienas iš žymiausių mūsų laikų veidmainių– Muchamedas Amin at-Tamimi – Direktorius Saudo Arabijos Karališkosios bibliotekos sudarė geneologinį Saudų šeimo medį ir surišo juos su Didžiausiu Pranašu Muchamedu. Už šį išgalvotą darbą jis gavo honorarą 35 tūkstančių Egipto funtų iš pasiuntinio SAK Kaire, Egiptas, 1362 Hidžros – 1943 metai. Pasiuntinio vardas – Ibrahim al-Fedel.

Kaip buvo pasakyta aukščiau Sauditų judėjų prosenelis (Mordochėjus) praktikavo poligamiją, vesdamas didžiulį skaičių arabių moterų ir to pasekoje turėjęs didelį skaičių vaikų; jo palikuonys dabar kartoja savo prosenelio veiksmus taip didindami savo galią – imdami skaitlingumu.

Pas vieną iš Mordachėjo sumų, kurio vardas al-Marakan, arabizuota žydiško vardo Marken forma, vyriausio sūnaus vardas buvo Muchamedas, o kitą Saud, kurio vardas dabar ir nešioja Sauditų dinastija.

Saudo palikuonys (Sauditų dinastija) ėmė užmušinėti nekaltus arabų vaikus, pretekstu to, kad jie atsitraukė nuo Islamo, pažeisdami Korano nurodymus ir tuo pačiu iššaukdami Sa rūstybę.

Sauditų dinastijos knygoje 98-101 puslapiuose šeimos istorikas tvirtina, kad Sauditai skaito visus gyventojus Hedždos nuklydusiais nuo religijos, todėl jiems leidžiama lieti jų kraują, grobti turtą, o jų moteris Sauditai galėjo versti sugulovėmis, kaip belaisves. Musulmonai, nepritariantys Sauditų ideologijai – Mohamado ibn Abdulvahabo (taip pat žydiškas šaknis iš Turkijos) privalo būti išnaikinti. Tuo prisidengdami sauditai žudė vyrus, nudurinėjo vaikus, pjovė pilvus nėščioms moterims, prievartavo, apiplėšinėjo ir pjovė ištisas gyvenvietes. Ir savo žiaurios programos pagrindu jie paėmė „vahabitų“ sektos mokymą, kas leidžia jiems žudyti kitatikius.

Ši šlykšti judėjų dinastija visaip globoja vakhabitų sektą, kurie leidžia vykdyti smurtą miestuose ir kaimuose prisidengiant Islamu. Ši judėjų dinastija vykdo beteisiškumą nuo 1163 Hidžros metų, nuo tų laikų kai jie Arabijos pusiasalį pavadino savo garbei (Saudo Arabija) ir skaito visą regioną savo nuosavybe, o jo gyventojus – dinastijos tarnais ir vergais, kurie turi dirbti jų savininkų (Sauditų dinastijai). 

Jie pilnai pasisavino sau žemės turtus ir skaito juos savo nuosavybe. Jeigu kažkas kelia nepatogius dinastijai klausimus arba pradeda protestuoti prieš despotizmą judėjų dinastijos, jam nukerta galvą aikštėje. Saudų princesė kartą aplankė Floridą, JAV su savo dvariškiais, ji išnuomojo 90 liuks numerių Grand viešbutyje bendra kaina 1 milijonas JAV dolerių per parą. Ar gali pavaldiniai pasidomėti, kas tai per ekstravagantiškas akibrokštas? Jeigu kas nors iškels panašų klausimą, tai jį ištiks nedelsiant bausmė Sauditų kardo egzekucijų aikštėje!!!

Liudininkai Sauditų dinastijos žydiškos kilmės

1960 metais Egipto radio storis „Saut al-Arab“ ir Jemeno radijo stotis Sanoje eteryje patvirtino žydišką Sauditų dinastijos kilmę. 

Karalius Feisalas as-Saudas tuo metu negalėjo paneigti jo šeimos santykius su judėjais, kada jis pareiškė interviu Vašington Post 1969 metų rugsėjo 17 dieną: „Mes, Sauditų dinastija, esame giminėmis (pusbroliais) judėjams: mes nesilaikome arabų požiūrio arba musulmonų žydų klausimu... mes turime gyventi taikoje ir santarvėje. Mūsų šalis (Arabija) yra gimtinė pirmojo žydo ir būtent iš čia jie paplito po visą pasaulį“. Tai buvo pareiškimai karaliaus Feisalo as-Saudo bin Abdel Azizo!!!

Chafez Vachbi, Saudų juriskonsultas, paminėjo savo knygoje pavadintoje „Arabijos pusiasalis“, kad karalius Abdul Azis as-Saud, miręs 1953 metais pasakė: „Mūsų veikla (Saudų propaganda) atsirėmė į pasipriešinimą visų arabų genčių. Mano senelis – Saud al-Avval vieną kartą uždarė į kalėjimą kelis šeichus iš genties Meziir, o kada kita grupė tos pačios genties atėjo užstoti už įkalintuosius, su prašymu išlaisvinimo as Saud al-Avval įsakė savo žmonėms nupjauti galvas visiems įkalintiesiems, ir pasiūlė paragauti patiekalus iš jo aukų virtos mėsos, kurių nupjautos galvos jis padėjo ant patiekalų! Prašytojai labai išsigando ir atsisakė valgyti savo giminaičius, ir dėl jų atsisakymo nuo maisto, jis įsakė savo žmonėms nupjauti jų galvas. Šis šlykštus nusikaltimas buvo įvykdytas įsakymu Saudų valdovo atžvilgiu žmonių, kurių vienintele kalte buvo jo žiaurumo ir kraštinio despotizmo pasmerkimas. 

Chafez Vachbi kalba toliau, kad karalius Abdul Aziz Al-Saud papasakojo kruviną istoriją, kad šeichas Mazeer genties, kuris aplankė jo senelį, kad užtarti žymų to meto lyderį Feisal Al Darvišą, kuris buvo įkalintas karaliaus kalėjime. Jis papasakojo istoriją su juo todėl, kad užkirsti kelią juos nuo prašymo dėl išlaisvinimo jų vyriausiojo, priešingu atveju jie petirs tokį patį likimą. Jis užmušė šeichą ir panaudojo jo kraują, kaip skystį apsiplovimui prieš maldą (neuždrausta vahabitų sektos doktrinos). Kaltė Faisalo Darvišo buvo tame, kad jis sukritikavo karalių Abdel Azizą al-Saudą, kada karalius pasirašė dokumentą, paruoštą anglų valdžios 1922 metais, kuriame anglų valdžia deklaruoja suteikimą Palestinos žemių žydams, jis pasirašė konferencijoje Al Akire 1922 metais.

Tai buvo ir išlieka pagrindu šio režimo žydų šeimos (Sauditų dinastija). Pagrindiniu tikslu kurios yra: šalies turtų išgrobimas, plėšikavimas, falsifikacija, visos rūšys piktadarybių, beteisiškumas ir šventvagystė. Viskas vykdoma pagal jų religinius įsitikinimus – išgalvota vahabitų sekta, kuri visas šias piktadarybes legalizuoja ir absoliučiai nieko bendro su islamu neturi.

Šaltinis:

http://themillenniumreport.com/2015/12/is-the-saudi-royal-family-jewish/

http://islamic-intelligence.blogspot.lt/2009/10/are-saudi-royal-family-jewish.html

Būtent šitą vahabizmo maro bacila, šita išverstakailių šeima, dabar ir apkrėtinėja mūsų kontinentą terorizmu, žmogaus orumą žeidžiančiais drabužiais, finansuoja mečečių statybą ir Europos islamizaciją.

Įvertink straipsnį: +13 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

6 | 2017-08-23 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
Serebrenikovo teatras, „neliečiamųjų“ reikalas. Esmė ne koks jis režisierius, o jo sukurta valdiškų pinigų vogimo schema. Romos popiežius ir tolerancijos triumfas. Galima būtų patikėti popiežiaus Pranciškaus nuoširdumu, jeigu Donecko morge jis nuplautų kūnus žmonių, kuriuos užmušė katalikai-unitai. Trampas plečia karinį kontingentą Afganistane. Po Talibano neįmanoma buvo gyvenimo Afganistane padaryti blogesniu, bet amerikiečiams tai pavyko. Trampui vertėtų atstatyti ten monarchiją. Skaityti toliau...
7 | 2017-08-23 | Kaimynai | +0 -0
Algimantas Lebionka
Teroro aktai Europoje įtikino Varšuvą, kad atsisakydama priimti imigrantus ji elgiasi teisingai, pasakė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro šefas Pavel Soloch, rašo austrų Krone. Lenkijos televizijos eteryje jis pasakė (Krone cituoja RIA novosti): „Iš paskutinių teroro aktų mes įsitikiname, kad ten, kur yra didelis musulmonų susitelkimas, kurie labai silpnai integruojasi – o Katalonijoje apie milijoną musulmonų – tai yra natūrali bazė teroristams“. Vien tik Cambrilse, kur sprogo sprogmenis gaminusi laboratorija ir buvo sušaudyti teroristai po teroro akto, gyvena beveik pusė milijono musulmonų. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-23 | Lietuva | +0 -0
Algimantas Lebionka
Pamenu, pirmame kurse versdavo mokytis marksizmo-leninizmo, per prievartą. Ką per prievartą išmoksi, ne daug ką ir išmokau, bet prisimenu, kad V.Leninas kažką kalbėjo apie „kaimo idiotizmą“. Kai į valdžią Lietuvoje atėjo valstiečiai, aš supratau, kas tas „kaimo idiotizmas“. „Kaimo idiotizmas“ - tai valstiečių ir žaliųjų partija valdžioje. Ir nieko baisesnio už tą kaimo idiotizmą, o tiksliau kaimo buožių idiotizmą, būti negali. Visas kaimo idiotizmas prasidėjo nuo neištesėto vyriausio jų buožės-Karbauskio pažado visus Lietuvos vaikelius aprengti tautinėmis sermėgomis. Skaityti toliau...
6 | 2017-08-23 | Kaimynai | +1 -0
Algimantas Lebionka
Merkel tęsia rinkiminį vojažą po Vokietiją, ir pasirodo, kad ji neturi tokio žmonių palaikymo, kokį vaizduoja media-baronams priklausanti MIP. Net labiausiai liberastų nuzombintuose Vokietijos vakaruose, kur vakar lankėsi Vokietijos kanclerė Angela Merkel, ji sulaukia gyventojų pykčio dėl besitęsiančio pabėgėlių chaoso ir buvo jų nušvilpta. „Vakar vakare būnant ramioje Vakarų Vokietijos Bergisch-Gladbach miesto Konrad-Adenauer-aikštėje galėjai pagalvoti, kad patekai į Saksonijos Šveicariją“, - rašoma Pi-news. Skaityti toliau...
5 | 2017-08-23 | Kaimynai | +1 -0
Algimantas Lebionka
Šimtai tūkstančių į Vokietiją atvykusių pabėgėlių ir migrantų neturi mokyklinio išsilavinimo. Jie turi tik nežymius šansus dalyvauti darbo rinkoje, apie tai rugpjūčio 21 dieną informavo didžiausias Vokietijos dienraštis Bild. Priklausomai nuo kilmės šalies, iki 2/3 jų neturi išsilavinimo arba turi menką išsilavinimą. Tokie Federalinio profesinio švietimo instituto (BIBB) duomenys. BIBB duomenimis, 69 procentai pabėgėlių tėvynėje neturėjo profesinio išsilavinimo. Tik 13 procentų iš 2015 ir 2016 metais atvykusių pabėgėlių užsiima darbine veikla. Skaityti toliau...
233 | 2017-08-22 | Pasaulis | +8 -1
Blogeris Zeppelinusas
Yra dalykų, kuriuos šiais laikais verta žinoti. Ir geriau ne iš atpasakojimų, bet iš šaltinių lūpų. Pavyzdžiui, mūsų spauda labai jautriai ir užjaučiamai rašo apie ekstremistinės JAV negrų organizacijos Black Lives Matter veiksmus. Mat pastarieji, anot, mūsų žurnaliūgėlių bei tolerantiškų organizacijų atstovų, yra kovotojai su rasizmu bei baltųjų viršenybe aka suprematizmu. Skaityti toliau...
262 | 2017-08-22 | Pasaulis | +8 -0
Algimantas Lebionka
Sekančią dieną po po Barselonos teroro akto, per kurį žuvo 14 žmonių, virš 100 buvo sužeista, JAV portale Gatestoneinstitute.org buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Musulmonai sako Europai: vieną dieną visa tai bus mūsų.“ Žemiau pateikiu jo referatą. https://www.gatestoneinstitute.org/10748/europe-muslims-demography Strasbūro archivyskuo žodžiais, musulmonai labai gerai žino, kad šiandien jų vislumas toks, kad vieną dieną visa Europa bus jų. Skaityti toliau...
56 | 2017-08-22 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
NATO kariuomenės vadas generolas Philip Breedlove, yra įsitikinęs: pabėgėliai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos yra „užmaskuotas teroristų ir nusikaltėlių judėjimas“. Tai jis pasakė Amerikos senato gynybos komitete. Jo žodžiais, Islamo valstybės (IV) teritorinė milicija maskuojasi pabėgėliais ir „plinta kaip vėžys“. Jų nariai rinksis mažiausią pasipriešinimą ir prasiskverbimo į Europą ir JAV kelią. Generolas nurodė, kad pastaruoju metu Rusija prieš IV naudoja sunkiuosius bombonešius ir „problema žymiai paaštrėjo. Skaityti toliau...
64 | 2017-08-22 | Lietuva | +1 -0
Algimantas Lebionka
Sako, Lietuvos kariuomenė dabar užsiims kova su terorizmu. Teisingai, jei yra teroristai, kur nevėkšlos pabėgėliais vadina, o Grybauskaitė ir Skvernelis čion veža, vardijas reikia gi išmokti su jais ir kautis, gana su tai burliokais-maskoliais vajavoti. Be to, viskas labai logiška: išvyko milijonas gyventojų iš Lietuvėlės, išnešė kuo greičiau ir toliau „muilą“, tai ką čia ginti, nejau pensininkus-ubagus, kurių subinės nuogos? Pensininkus gi čia atvežti amerikonai pajėgs apginti. Skaityti toliau...
55 | 2017-08-22 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje. Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Skaityti toliau...
38 | 2017-08-22 | Lietuva | +3 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
57 | 2017-08-22 | Lietuva | +9 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
186 | 2017-08-21 | Lietuva | +11 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
404 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
202 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851