Sausio 13 byla. Vienas klausimas

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/... 2017-08-20 19:46:00, skaitė 1317, komentavo 0

Sausio 13 byla. Vienas klausimas

Sausio 13-ąją 1991 metais Wikipedijoje rašo, kad keli šimtai išmokintų žudyti ir galimai vykdydami TSRS Prezidento įsakymus ir nurodymus: TSRS Pskovo divizijos desantininkai, KGB specialiosios paskirties grupė "ALFA", grupė aukštų sovietinės armijos kariškių, sovietų armijos šarvuočiai ir tankai šaudydami į minią iš "kalašnikovų" , kulkosvaidžių, pistoletų "Makarov" ir "TT" ir traiškydami tankais nužudo 14 civilių.

"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo  ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi,  traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." (Dabar Wikipedijoje šiek tiek paredaguota)

Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuką galėjo pervažiuoti taikius žmones yra provokacija prieš Lietuvą ir TSRS agresijos neigimas. Kiekvienam kaščiūnui  yra aišku kokių įstatymų turėjo laikytis ir kieno nurodymus vykdyti TSRS karininkai ir kareiviai Vilniuje Sausio 13-ąją.

Visi TSRS karininkai pulkininkai ir generolai privalėjo laikytis Lietuvos Respubikos Aukščiausiojo  Sovieto nutarimo dėl TSRS konstitucijos galiojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nutraukimo kuris įsigaliojo nedelsiant nuo priėmimo momento 1990 metais kovo 11 dieną.

Man šiandien keista žiūrėti į JK kažkokias derybas keistus referendumus. Nu priėmei parlamente nutarimą, kad išstoji iš ES ir baigtas kriukis... Kam ten dar gilintis į kažkokias sutartis ekonominius ryšius... Neverta gi. Bukučiai tie britai ane?

Grįžtam į mūsų dienas. Norvegija. Sala. Daug civilių stovykloje. Breivikas. Ginkluotas. Vienui vienas. --- Breiwikas vienas pats nušauna 77 civilius žmones...

Suprantat koks tas NESUDERINTAS klausimas?

Juk jei teigsi, kad TSRS karininkai žude netyčiškai - taip neigsi TSRS agresiją. Tai jau BK straipsnis...

O jei pasakysi kad jie šaudė ir traiškė civilius vaikus moteris ir senolius specialiai ir tyčia - aukų skaičius mažokas...

Jums taip neatrodo?

Toks Simonas Kroydonas pas save Facebuke remdamasis karininkų pasakojimais teigia jog savi šaudė į savus. Bet Simoną  pažįstantys pasakoja jog Simonas pabėgo į Ukrainą. O Ukraina neatiduoda Lietuvai įtariamųjų Sausio 13 byloje buvusių TSRS karininkų. Neatiduos ir Simono.

Vėlgi. Bandyti gilintis ir aiškintis kuriai pusei S13 aukos buvo naudingos o kuriai nuostolingos neverta. Aukos buvo naudingos Gorbačiovui ir TSRS komunistų partijai. Juk taip?

Gal manote kitaip?

Įdomu kodėl teismas neteisia TSRS Prezidento Gorbačiovo? Negi KGB grupė ALFA galėjo skraidyti po TSRS be Gorbačiovo nurodymo?

Delfio komentaru moderatoriui Karoliui Jonučiui ----- KONSTITUCIJA sako:

25 straipsnis
Žmogus turi teise tureti savo isitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi buti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informacija bei idejas. Laisve reikšti isitikinimus, gauti ir skleisti informacija negali buti ribojama kitaip, kaip tik istatymu, jei tai butina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privaciam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.

TODEL KOMENTARUS TRINTI DRAUDŽIAMA.

Labai prašau atsiliepti žmones mačiusius Grybauskaitę per Sausio 13 įvykius. Pasidalinkite prašau savo liudijimais kaip kurije vietoje Dalia Grybauskaitė gynė Lietuvos Širdį - Parlamentą. O gal ji buvo prie TV bokšto. Žmonės. Maldauju. Neslėpkite mūsų Prezidentės žygdarbių. Juk gal ji net neturi Sausio 13 dalyvio medalio?