Laisvo žodžio laidojimas Lietuvoje - Похороны свободного слова в Литве

Autorius: SLF prezidiumas Šaltinis: http://www.slfrontas.lt/laisvo... 2015-03-24 08:22:28, skaitė 4268, komentavo 0

Laisvo žodžio laidojimas Lietuvoje - Похороны свободного слова в Литве

Socialistinio Liaudies Fronto pareiškimas ir pranešimas spaudai

2015 metų kovo 19 dieną Lietuvos valdžios specialiosios tarnybos atliko kratas Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Šiaulių regionuose gyvenančių žinomų visuomenės veikėjų namuose. Ankstų ketvirtadienio rytą kratas atliekantys pareigūnai apsilankė G. Grabausko. M. Bartašiūnaitės,  J. Valiukėno, K. Juraičio, V. Lekstučio, Ž. Razmino ir kitų nesisteminės opozicijos veikėjų namuose.

Tyrimą dėl galimos šių piliečių antikonstitucinės veiklos atlieka Klaipėdos apygardos prokuratūra. Kaip teigia jos atstovas, šis ikiteisminis tyrimas atliekamas todėl, kad šiame regione buvo išplatinta daugiausia proklamacijų, kuriomis raginama burtis į grupes ir eiti prieš Lietuvos valdžią, prieš narystę tarptautinėse organizacijose – NATO ir ES, prieš JAV.
Prokuratūra teigia įtarianti, kad šie teiginiai - tai „prorusiška propaganda ir jos skleidėjus jungia konkretūs saitai – galbūt ir finansiniai.“ 

Taip pat neatmetama, kad tyrimo eigoje įtarimai gali būti perkvalifikuoti į kitus – dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, viešus raginimus smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą, antikonstitucinių grupių kūrimą ir jų veiklą.

Šioje situacijoje matomas paranojiškas mūsų valdžios kompleksas visur ieškoti „tautos priešų“ ir „Kremliaus agentų“, jos susitapatinimas su Lietuvos valstybe ir liaudimi. Nuo kada valdžios ir jos politikos kritika Lietuvoje tapo antikonstitucine veikla? Kur konstitucijoje parašyta, kad Lietuvos piliečiai negali pasisakyti prieš NATO ir JAV? Ar laisvos nuomonės dėl Lietuvos situacijos pareiškimas dabar bus traktuojamas kaip „Rusijos propaganda“ ir už tai bus grasinama kriminaliniu persekiojimu?  At taikūs piketai su šūkiais prieš NATO be jokių maidaniškų „Molotovo koktelių“ – tai smurtinių veiksmų raginimas? Ar raginimas burtis ir protestuoti prieš valdžios antiliaudišką politiką – tai nusikalstama veikla? Ar Lietuvoje jau galutinai įsigaliojo vieninga „generalinė linija“?

Deja, mūsų politinis elitas jau senai susibūręs į vienintelę grupę – partiją, tik su skirtingais parlamentinių frakcijų pavadinimais. Ši „valdžiažmogių“ klasė saugo savo privilegijuotą padėtį ir nemėgsta kitaminčių bei bijo tikros ir nuoseklios opozicijos. Ji kursto militarizmo ir ksenofobijos nuotaikas visuomenėje, veda Lietuvą į tiesioginę karinę konfrontaciją.

Ko taip išsigando Lietuvos ponija? Nejaugi kažkokie „runkeliai“, „marginalai“ ir  „kremlinai“, kaip  opozicinius visuomenininkus ir politikus  vadina kai kurie valdininkai ir taip vadinamos „nepriklausomos“ žiniasklaidos veikėjai, sugebėjo sudrebinti jų sukurtos valstybinės sistemos pamatus?  Netvirti tie pamatai, jeigu taip bijomasi laisvo žodžio ir ryžtingos bei kovingos pozicijos.

Lietuvoje vyksta beprecedentinis puolimas prieš demokratiją ir laisvą žodį, valdžia organizuoja teisminius kitaminčių persekiojimus. Ji bando įbauginti vis gausiau protestuojančius prieš jos antisocialinę ir antipatriotinę politiką žmones bei jiems atstovaujančias politines, visuomenines jėgas, jų lyderius bei dalyvius.

Keista, kad nė viena parlamentinė partija arba parlamentaras nepasmerkė tokio teisėsaugos elgesio  ir nepasakė , kad persekioti žmones už jų pažiūras yra neteisėta.

Kviečiame neabejingus Lietuvos žmones bei visuomenines ir politines organizacijas išreikšti pasipiktinimą valdžios bei teisėtvarkos represiniais veiksmais prieš žodžio ir nuomonės laisvę.

SLF prezidiumas
2015-03-20

---

Заявление Социалистического Народного Фронта Литвы и сообщение для СМИ

19 марта 2015 г. спецслужбы литовских властей провели обыска в домах известных общественных деятелей, живущих в регионах Клайпеды, Вильнюса, Каунаса, Шяуляй. Ранним утром проводившие обыска чиновники посетили жилища Г. Грабаускаса, М. Барташюнайте, Я. Валюкенаса, К. Юрайтиса, В. Лякстутиса, Ж. Разминаса и других деятелей несистемной оппозиции.

Расследование о возможной антиконституционной деятельности этих граждан проводит Клайпедская окружная прокуратура. Как утверждает её представитель, это досудебное расследование проводится потому, что в этом регионе была распространена большая часть прокламаций, призывающих собираться в группы и выступать против литовской власти, против членства в международных организациях – НАТО и ЕС, против США.

По утверждению прокуратуры, эти высказывания – это «прорусская пропаганда и их распространителей объединяют конкретные сайты – возможно, и финансовые».

Также не исключается возможность, что в ходе расследования подозрения могут быть переквалифицированы на другие – пособничество другому государству в деятельности против Литвы, публичные призывы к насильственному нарушению суверенитета Литвы, к созданию антиконституционных групп и их деятельности.

В этой ситуации видится параноидальный комплекс нашей власти во всем искать «врагов народа» и «Кремлевских агентов», самоотождествление этой власти с Литовским государством и народом. С каких пор в Литве критика власти и её политиков стала антиконституционной деятельностью? Где в Конституции написано, что литовские граждане не могут высказаться против НАТО и ЕС? Или свободное высказывание мнения о ситуации в Литве будет трактоваться как «российская пропаганда» и за это будет грозить уголовное преследование? Или мирные пикеты с призывами против НАТО без всяких там «коктейлей Молотова» – это призыв к насильственным действиям? Или призыв собираться в группы и протестовать против антинародной политики власти – это преступная деятельность? Или в Литве уже окончательно вступила в силу единая «генеральная линия»?
Увы, наша политическая элита уже давно собралась в единую группу-партию, только с названиями различных парламентских фракций. Этот класс «государственных мужей» охраняет свое привилегированное положение и не терпит инакомыслящих и боится подлинной и последовательной оппозиции. Эта группа-класс разжигает в обществе милитаристские и ксенофобские настроения, ведет Литву к прямой военной конфронтации.

Чего так испугалась литовская Госпожа? Неужто какое-то «быдло», «маргиналы» и «кремлины», как оппозиционных общественников и политиков называют некоторые правители и деятели так называемой «независимой» прессы, смогли потрясти устои созданной ими государственной системы? Некрепкие эти устои, раз уж так пугают свободное слово и твердые и решительные позиции.

В Литве происходит беспрецедентная атака против демократии и свободы слова, власть организует судебное преследование инакомыслящих. Она пытается запугать растущее число людей, протестующих против её антисоциальной и антипатриотичной деятельности, и представляющих их политические, общественные силы, их лидеров и участников.
Странно, что ни одна парламентская партия или парламентарий не осудили такое поведение правоохранительных органов и не высказались о незаконности преследования людей за их взгляды.

Приглашаем неравнодушных людей Литвы, общественные и политические организации выразить возмущение репрессивными действиями властей и правоохранительных органов против свободы слова и мнений.

Президиум СНФ
20-03-2015